Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski w Węgrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Żłobek Miejski w Węgrowie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-13.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elwira Rutkowska, sekretariat@zlobek.wegrow.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 253081188. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Aby uzyskać informacje w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej, prosimy o kontakt i podanie poniższych danych:
- adres internetowy strony, na której jest niedostępna treść,
- imię i nazwisko,
- dane kontaktowe: e-mail i/lub nr telefonu
- informacje, jaki sposób przekazania treści byłby najwygodniejszy.

Żłobek Miejski w Węgrowie na zgłoszenie odpowie najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeśli potrzeba będzie więcej czasu, wysłana zostanie informacja o wydłużeniu terminu odpowiedzi, który nie przekroczy 2 miesięcy.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Żłobek Miejski w Węgrowie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Żłobka Miejskiego w Węgrowie zlokalizowany jest w Węgrowie przy ul. Szamoty 33. Wjazd na parking Żłobka znajduje się od ulicy Szerokiej zaraz przy rondzie. Żłobek dysponuje dużym parkingiem z wieloma miejscami do parkowania oraz z dwoma miejscami dla uprzywilejowanych/niepełnosprawnych. Miejsca te są położone najbliżej wejścia do budynku.

Wejście do budynku posiada podjazd dla wózków. W budynku znajduje się WC dla osób niepełnosprawnych. WC jest zlokalizowane przy wejściu głównym do Żłobka.

Żłobek Miejski zlokalizowany jest na parterze budynku w związku z czym wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy Żłobka przekracza 2 metry.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Elwira Rutkowska

Opublikował: Marcin Siekierzyński

Data wytworzenia: 2021-06-10

Data aktualizacji: 2021-06-13